เขต
งบวัสดุ
งบแรงงาน
งบรวม
1 252,650 250,850 503,500
2 363,300 155,700 519,000
3 1,258,125 1,241,820 2,499,945
4 1,249,500 1,250,500 2,500,000
5 136,566 280,100 416,666
6 877,600 1,122,400 2,000,000
7 710,200 719,800 1,430,000
8 347,800 277,200 625,000
9 350,000 499,895 849,895
Grand Summary (COUNT=9)
  SUM=5,545,741
AVG=616,193
SUM=5,798,265
AVG=644,252
SUM=11,344,006
AVG=1,260,445
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร