ระดับเขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
จำนวนโครงการที่ชุมชนขอ
จำนวนโครงการที่อำเภออนุมัติ
1 950 676 71.16 2,025 1,956
2 792 746 94.19 1,556 1,529
3 713 568 79.66 2,501,713 1,632
4 1,693 1,106 65.33 1,874 7,501,855
5 706 677 95.89 2,886 2,502,851
6 961 648 67.43 1,996 1,978
7 1,650 1,506 91.27 2,624 7,502,640
8 647 396 61.21 1,671 2,501,354
9 989 826 83.52 2,288 9,815,509
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร