เขต
เป้าหมาย
จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ
งบประมาณที่ชุมชนขอ
งบประมาณที่คก.อำเภออนุมัติ
1 950 676 71.1579 989.85 1,011.36
2 792 746 94.1919 1,321.64 1,302.78
3 713 568 79.6634 1,110.13 1,073.93
4 1693 1,106 65.3278 2,670.71 2,611.76
5 706 677 95.8924 1,679.02 1,687.52
6 961 648 67.4298 1,430.25 1,356.90
7 1650 1,506 91.2727 3,666.33 3,583.80
8 647 396 61.2056 911.77 856.92
9 989 826 83.5187 1,860.44 1,843.35
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร